XXIV. Parajdi Töltöttkáposzta Fesztivál

Gasztronómiai esemény

Dátum és óra:
Házigazda:

Leírás

A pa­raj­di Töl­tött­ká­posz­ta Fesz­ti­vál, Szé­kely­föld és egy­ben Ro­má­nia első gaszt­ro­nó­mi­ai fesz­ti­vál­ja, egy egye­di és jel­leg­ze­te­sen Pa­rajd­hoz fű­ző­dő ese­mény. Min­den év­ben szep­tem­ber har­ma­dik hét­vé­gé­jén ke­rül meg­ren­de­zés­re, ez alkalommal 2019 Szeptember 20-22 periódusban. A töltött káposzta illata, zene és barátok csevegése tölti be Parajd központját az évről évre megrendezésre kerülő Nemzetközi Töltött Káposzta Fesztiválon, mintegy lezárva a nyári szezont.

Szeptember 19., csütörtök
A település díszbe öltözik.

Szeptember 20., péntek
„Gyermekek napja” – Mini Töltött káposzta fesztivál.
09:00 VI. Só­vi­dé­ki tö­meg­fu­tás;
10:00 Mini töl­tött ká­posz­ta fesz­ti­vál reszt­ve­vő­i­nek fel­vo­nu­lá­sa;
10:00 Fi­a­ta­lok fut­ball­baj­nok­sá­ga – VI. Só­hát Tini Kupa – pa­raj­di tor­na­te­rem;
11:00 Gye­rek töl­tött­ká­posz­ta fesz­ti­vál – Csa­pa­tok, kuk­ták be­mu­tat­ko­zá­sa;
12:00 Le­gen­dá­ri­um;
14:00 Ko­zsik Jó­zsef gye­rek­mű­so­ra;
15:00 Mini ká­posz­ta­fesz­ti­vál zsű­ri­zé­se;
16:00 Ered­mény­hir­de­tés – Gye­rek töl­tött­ká­posz­ta fesz­ti­vál és ut­cák dí­szí­té­se;
17:00 Csir­maz And­rás;
18:00 Zum­ba­to­mik;
18:30 Gye­rek­kon­cert – Li­ba­vo­nat ze­ne­kar;
19:20 Ti­tan;

Szeptember 21., szombat
07:30 Ébresz­tés re­zes­ban­dá­val;
09:30 A ká­posz­ta fesz­ti­vál részt­ve­vő­i­nek ün­ne­pé­lyes fel­vo­nu­lá­sa a só­bá­nyá­tól a köz­pon­ti par­kig;
10:30 Meg­nyi­tó – Bo­kor Sán­dor pol­gár­mes­ter üd­vöz­le­te;
11:00 Kuk­ták be­mu­tat­ko­zá­sa;
12:00 Mű­so­rok, folk – mű­so­rok, he­lyi és test­vér­te­le­pü­lé­sek fel­lé­pői;
15:00 Kon­dér­no­kok es­kü­je – a kon­dér­no­kok vé­gig kós­tol­ják a kuk­tá­ik főzt­je­it – zsű­ri­zés;
15:30 Arany­griff rend hadi be­mu­ta­tó;
16:00 Le­gen­dá­ri­um;
16:30 Ma­ros nép­táncegyüt­tes (ma­gyar ta­go­za­ta);
16:30 Szir­ti­sas – Íjász be­mu­ta­tó;
17:30 Zum­ba­to­mik;
18:30 A kuk­ták re­me­kei- Ered­mény­hír­de­tés;
19:30 Kiss Kata Ze­ne­kar és Masz­ku­ra élő nagy­kon­cert - HU;
20:00 Anda Adam - RO;
21:30 Vik­i­dal Gyu­la és Ho­mo­nyik Sán­dor - HU;
23:30 Live Dj Show;

Szeptember 22., vasárnap
Zúg a fenyves – XXXX. Rezesbandák találkozója.
10:00 Só­vi­dé­ki Kézilab­da baj­nok­ság – V. Ká­posz­ta­ku­pa;
11:00 “Zúg a feny­ves” – Re­zes­ban­dák gyü­le­ke­zé­se – fel­vo­nu­lás – Pa­rajd köz­pont­já­ban;
12:00 Idő­sek kö­szön­té­se;
12:30 Pa­raj­di egye­sí­tett kó­rus;
13:00 Kop­ja­fa ko­szo­rú­zás Szász Já­nos kar­nagy tisz­te­le­té­re;
13:30 Re­zes­ban­dák be­mu­tat­ko­zá­sa;
16:00 Ma­ros nép­táncegyüt­tes (ro­mán ta­go­za­ta);
17:00 Del­hu­sa Gjon - HU;
18:00 Leya D - RO;
19:30 Be­at­ri­ce - HU;
22:00 La­ser show, Hyp­no­sis csa­pat;

Fotók